Kurumlar vergisi ödeme zorunluluğu bulunan mükelleflerin net kazançlarının bir kısmı üzerinden %22’lik bir oran ile ödemekle hükümlü olduğu vergidir. Bu verginin ödemeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtildiği gibi ilgili hesap döneminde elde edilen kazançlardan hesaplanarak yıllık olarak ödemeleri gerçekleştirilir. Vergi dairesine yılda bir kez olmak şartı ile verilen gelir beyannamesine göre verilecek vergi miktarı da hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen kriterlere göre hazırlanan vergi beyaz formuna verilen isimdir. Vergiyi ödemekle hükümlü olan tarafın ilgili zaman içerisinde bağlı olduğu vergi dairesine en iyi şekilde düzenleyerek iletmesi gerekiyor. İletim yolu olarak ise e – beyanname sistemini veya direk elden teslim yolunu kullanabilir. Ödenecek vergi yükünün belirlenmesinde teslim edilen beyanname esas alınmaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi içerisinde bulunması gereken bilgiler; beyanname kimin adına düzenlendiyse o kişinin adı, iş yerinin vergi numarası, iş yeri adres bilgileri, geçmiş yıla ait bilanço, beyannamenin düzenlendiği yıla ait kar ve zararlar, ödenmesi gereken vergi miktarı ve bilanço içerisinde bulunan diğer mali bilgiler yer almak zorundadır. Beyanname vergi dairesine sunulurken iş yerinin yaptığı her türlü harcamaya dair tüm makbuzlar ek olarak belirtilmek zorundadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vergi Dairesine Ne Zaman Verilir?


Mükellefler beyannameyi hangi hesap dönemine ait ise o hesap döneminin bitişini takip eden dördüncü ayın içerisinde usulüne göre düzenleyerek teslim etmek zorundadırlar. Kanunlar nezdinde belirlenmiş olan mali yıl 1 Ocak – 31 Aralık arasını kapsamaktadır. Bu sebepten kaynaklı olarak vergi beyannamesi Nisan ayının içerisinde mutlaka teslim edilmek zorundadır. Eğer elden teslim etmek istemiyorsanız e – beyanname sistemi üzerinden teslim edebilirsiniz. Bu sistem üzerinden yapılan teslimatların son günü 30 Nisan’dır. Eğer yıllık hesap dönemi başlangıç ve bitiş tarihiniz farklı ise kapanış tarihinden sonraki 4. Ayın içerisinde beyannameyi vergi kurumuna iletmeniz gerekiyor. Eğer kanunlar nezdinde belirlenmiş tarihler arasında belgeleri eksiksiz olarak vergi dairesine iletmezseniz gecikme sürecine bağlı olarak usulsüzlük cezası alırsınız.

2019’da Kurumlar Vergisi Oranı Kaçtır?


Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde belirtilen bilgiye göre 2006 – 2018 yılları arasında vergi oranı %20 olarak hesaplanıyordu. 2019 yılında yapılan bir düzenleme ile geçici olarak eklenen 10. Maddede 2019 ve 2020 yıllarında %22 olarak uygulanacağı bildirildi.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?


Kurumlar Vergisini ödemek zorunda olan tüm hükümlüler herkes gibi yıl içerisinde her 3 ayda bir olmak üzere yıl boyunca 4 kere kurumlar vergisini ödemek zorundadır. Mükellefler dönem içerisinde net kazanç miktarlarına mütabıken belirttikleri miktar içerisinden %22’lik bir payı vergi olarak peşin öderler. Geçici vergi ödemelerinin yapıldığı dönemler içerisinde yapılmış olan ödemeler mali yılın sonunda yani 30 Nisan’da ödenecek vergilerden otomatik olarak düşülür.

Kurumlar Vergisi hesaplaması yapılırken dönem içerisinde elde edilen kârdan geçersiz harcamalar çıkarılarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılır. Kurumlar vergisi matrahı kurumlar vergisinin net tutarıdır. Bu tutarın %22’si alınarak vergi miktarı ortaya çıkarılır. Hesaplamayı bir örnekle açılayacak olursak;

ABC şirketinin 2018 Yılı Net karının 800.000 TL olduğunu, ilgili hesap dönemi içinde 50.000 TL geçici vergi ödediğini, şirketin herhangibir kurumlar vergisi istinasından yararlanmadığını ve kanunen kabul edilmeyen giderelerinin 24.000 TL olduğunu varsayalım.

Net dönem karı: 800.000

Kanunen kabul edilmeyen giderler: 24.000

Kurumlar vergisi Matrahı: 824.000

Kurumlar vergisi Oranı %22

Kurumlar Vergisi Tutarı: 824.000 x %22 = 181.280

Ödenecek Kurumlar Vergisi = 181.280 – 50.000 = 131.280 TL